Tall i 1000 NOK Note 2018 2017
DRIFTSINNTEKTER        
Kraftsalg   299 952 244 252
Nettinntekter   134 378 122 508
Gevinst salg av anleggsmidler   5 294 43 936
Annen driftsinntekt 5 129 001 86 549
Sum driftsinntekter   568 625 497 244
DRIFTSKOSTNADER        
Kraftkjøp   66 568 29 106
Sentralnettskostnader   75 169 68 659
Lønnskostnad 6, 19 117 943 105 128
Avskrivninger 11, 12 56 965 56 968
Nedskrivninger 11 - -6 226  
Tap salg av anleggsmidler   40 17
Annen driftskostnad 7 52 863 60 233
Andel resultat i tilknyttet selskap 9 -20 200 -12 979
Sum driftskostnader   349 347 300 908
DRIFTSRESULTAT   219 278 196 337
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER        
Finansinntekter 8 16 265 14 145
Finanskostnader 8 40 528 50 960
Netto finansposter   -24 263 -36 815
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   195 014 159 522
Skattekostnad på ordinært resultat 10 95 498 39 132
ÅRSRESULTAT   99 517 120 389
Minoritetens andel   5 093 6 503
Tilordnet aksjonærene i morselskapet   94 423 113 887