Årets skattekostnad fordeler seg på
Tall i 1 000 NOK20182017
Skatt på aktuerielt tap ført mot egenkapital1 9921 568
Endring utsatt skatt3 7063 706
Sum skattekostnad5 7015 274
Beregning av årets skattegrunnlag
Tall i 1 000 NOK20182017
Resultat før skattekostnad167 09468 317
Permanente forskjeller-98 389460
Endring i midlertidige forskjeller14 213-144
Aktuerielt tap/gevinst mot egenkapital-6 543-
Verdiendring aksjer--947
Mottatt utbytte-13 006-9 312
Skattepliktig del inntekter etter fritaksmetoden390279
Realisert gevinst/tap aksjer-18 413-55 920
Benyttet fremførbart underskudd-45 347-2 734
Årets skattegrunnlag--
Oversikt over midlertidige forskjeller
Tall i 1 000 NOK31.12.201831.12.2017
Driftsmidler-14 611-15 975
Netto pensjonsforpliktelse-20 703-5 249
Gevinst- /tapskonto493616
Avskåret rentefradrag-6 191-6 191
Fremførbart underskudd--45 346
Sum-41 012-55 354
22/23 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-)-9 023-12 732

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.  Differansen er forklart som følger:

Tall i 1 000 NOK20182017
Resultat før skattekostnad167 09468 317
Skatt beregnet med nominell skattesats 23% (24%)38 43216 396
Skatt av permanente forskjeller-29 766-15 705
Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats410554
Andre forskjeller487-
Ikke utlignet midl. forskjell-3 8624 030
Sum skattekostnad5 7015 274