Selskapet har innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013.

Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger.

Informasjon om pensjon for administrerende direktør er gitt i konsernets note 6.

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger
Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger31.12.201831.12.2017
Diskonteringsrente2,60 %2,64 %
Forventet avkastning2,60 %2,64 %
Årlig forventet lønnsvekst2,75 %3,16 %
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp2,50 %3,10 %
Regulering av løpende pensjon1,75 %2,35 %
Arbeidsgiveravgift - sats5,10 %14,10 %

 

Netto pensjonskostnader
Tall i 1 000 NOK20182017
Nåverdien av periodensopptjening1 063798
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse3 6213 526
Adm.kostnader1 8462 199
Forventer avkastning på pensjonsmidlene-3 791-3 741
Netto pensjonskostnad, sikret ytelsesbasert ordning2 7392 783
Periodisert arbeidsavgift54113
Pensjonskostnad ytelsesplaner2 7942 895
Pensjonskostnad tilskuddsplaner4 3932 308
Totale pensjonskostnader7 1865 203

 

Netto pensjonsforpliktelse
Tall i 1 000 NOK31.12.201831.12.2017
Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning157 853133 944
Brutto pensjonsforpliktelse, ikke fondsbasert ordning11 0718 891
Pensjonsmidler til markedsverdi-148 688-135 539
Netto pensjonsmidler, sikret ytelsesbasert ordning20 2367 295
Arbeidsgiveravgift467-225
Bokført pensjonsmidler (-) /-forplitkelse (+), inkl. arb.g.avgift20 7037 070