Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017
DRIFTSINNTEKTER      
Andre driftsinntekter   55 457 50 796
Sum driftsinntekter   55 457 50 796
DRIFTSKOSTNADER      
Lønnskostnad 2, 3 32 879 25 846
Avskrivninger 6 3 568 3 623
Annen driftskostnad   18 067 19 973
Sum driftskostnader   54 514 49 442
DRIFTSRESULTAT   943 1 354
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Inntekt på investering   149 707 16 880
Gevinst salg aksjer   18 563 55 920
Renteinntekt   1 495 838
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   243 1 072
Verdiendring aksjer   - 947
Rentekostnad til foretak i samme konsern   1 907 2 605
Rentekostnad rentebærende gjeld   1 531 5 092
Tap salg aksjer   150 -
Andre finanskostnader   270 996
Netto finansposter   166 151 66 962
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   167 094 68 317
Skattekostnad på ordinært resultat 5 5 701 5 274
ÅRSRESULTAT   161 393 63 043
Opplysninger om avsetninger til:      
Utbytte 9 30 000 25 000
Overført til/fra annen egenkapital 9 137 393 6 183
Sum overføringer   161 393 63 043