Tall i 1000 NOK Note 2018 2017  
Resultat før skatt   195 014 159 522  
Justert for:        
-av-/nedskrivninger   56 965 50 742  
- forskjell pensjonskostnad og betalt premie/pensjon   3 915 10 080  
-gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler og virksomhet   -5 255 -43 919  
-resultat finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet   - -13 396  
-andre ikke likviditetsposter   -29 114 -20 378  
- betalte skatter 10 -18 876 -14 394  
Endring i arbeidskapital:        
-kundefordringer og andre  fordringer   18 214 -65 252  
-leverandører, annen kortsiktig gjeld og avsetninger forpliktelser   -84 826 152 042  
Kontantstrøm fra driften   136 037 215 046  
Investering i varige driftsmidler 11 -81 382 -63 746  
Kjøp av virksomhet, aksjer, andeler mv   -2 767 - 49 144  
Salg av virksomhet, aksjer, andeler mv   15 739 175 153  
Salg varige driftsmidler   - 83 762  
Kontantstrøm investeringsaktiviteter   -68 409 146 025  
Låneopptak 18 20 000 100 000  
Nedbetaling lån 18 -100 000 -460 000  
Mottatt utbytte   33 533 9 312  
Betaling av utbytte   -45 000 -  
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter   -91 467 -350 688  
Endring i betalingsmidler   -23 839 10 382  
Betalingsmidler pr 1. januar 15 126 003 115 621  
Betalingsmidler pr 31. desember   102 164 126 004