Tall i 1000 NOK Note 31.12.2018 31.12.2017
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Vannfalls-/konsesjonskraftrettigheter 12 424 173 425 968
Sum immaterielle eiendeler   424 173 425 968
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 120 639 123 577
Nettanlegg 11 363 319 328 784
Prosjekter under utvikling 11 37 179 40 104
Produksjonsanlegg 11 1 527 057 1 539 783
Maskiner og anlegg 11 38 167 38 515
Sum varige driftsmidler   2 086 360 2 070 763
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i tilknyttet selskap 9 45 950 62 368
Investering i aksjer og andeler 3, 13 30 690 27 932
Andre langsiktige fordringer 13 410 444
Sum finansielle anleggsmidler   77 050 90 735
Sum anleggsmidler   2 587 584 2 587 466
Omløpsmidler      
Kundefordringer 3, 14 55 384 39 068
Derivater 3, 13 9 761 9 761
Andre fordringer 14 134 958 154 180
Bankinnskudd, kontanter ol. 15 102 164 126 004
Sum omløpsmidler   302 177 329 012
SUM EIENDELER   2 888 761 2 916 478
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 16 175 242 175 242
Overkurs 16 404 020 404 202
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital   434 973 398 108
Sum opptjent egenkapital   434 973 398 108
Minoritetsinteresser   83 588 82 715
Sum egenkapital   1 097 823 1 060 121
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 19 53 017  17 205
Utsatt skatt 10 445 801 400 541
Andre avsetninger for forpliktelser   9 398 10 297
Sum avsetning for forpliktelser   508 216 428 043
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 13, 18 980 000 1 060 000
Derivater 13 - 1 784
Sum langsiktig gjeld   980 000 1 061 784
Kortsiktig gjeld      
Finansielle instrumenter 13 4 226 9 845
Leverandørgjeld 13 16 464 13 584
Betalbar skatt 10 43 918 18 876
Skyldige offentlige avgifter   45 850 38 209
Annen kortsiktig gjeld 13, 17, 20 193 264 286 053
Sum kortsiktig gjeld   303 722 366 531
Sum gjeld   1 791 938 1 856 357
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   2 889 761 2 916 478