Andre driftskostnader
Tall i 1000 NOK20182017
Eiendomsskatt, konsesjonsavgift m.v17 50017 402
Kjøp av materiell10 4018 321
Vedlikeholdskostnader12 4979 689
Kjøp av tjenester8 04014 841
IKT kostnader12 5179 630
Husleie, strøm etc6 0954 181
Reisekostnader3 1192 882
Salgs- og markedsføringskostnader3 0373 257
Forsikringer2 7173 173
Øvrige driftskostnader4 36112 180
Aktivering egne investeringsarbeider(27 420)(25 324)
Sum52 86360 233
Godtgjørelse til revisor
Tall i 1000 NOK20182017
Revisjonshonorar1 015979
Attestasjonstjenester1024
Annen bistand515124
Sum1 5401 127