Konsernets tilknyttede og felleskontrollerte selskaper per 31.12.2018 er spesifisert nedenfor. Alle selskapene har kun ordinære aksjer. 

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper
Tall i 1000 NOKAnskaffelses-tidspunktAnskaffelses-kostBalanseført verdiForretnings-kontorEierandelStemme-andel
Polar kraft AS17.11.199837 26342 950Narvik33,33 %33,33 %
Narvik Kapital AS07.10.2004 6 015 1 500
Narvik
30,53 %30,53 %
Ågskarkraft AS01.01.2008 3 125 1 500
Mo i Rana
34,10 %34,10 %
Sum investering i tilknyttede selskaper45 950

Polar Kraft (tidligere Kraftinor) AS leverer strøm til sluttbrukere lokalt og nasjonalt, og eies i fellesskap med Lofotkraft Holding AS og Salten Kraftsamband AS. Ågskarkraft AS er et småkraftselskap med kraftverk i drift. Selskapet Narvik Kapital AS retter seg mot næringsutvikling i Narvik-regionen. Aksjene i Futurum AS ble solgt til Narvik kommune i juni 2018.

Det er ingen betingede forpliktelser knyttet til konsernets investeringer i tilknyttede selskaper.

Tall i 1000 NOK20182017
Balanseført verdi 1. januar62 36856 139
Tilgang/avgang-3 121-
Andel resultat20 94214 047
Årets avskrivning merverdi-742-1 068
Utbytte-33 499-6 750
Balanseført verdi 31. desember45 95062 368
Merverdi per 31. desember3 0915 563
Konsernets andel av resultat i de tilknyttede selskapene:
Tall i 1000 NOKÅrets resultat
Kraftinor AS21 200
Narvik Kapital AS- 1 000
Ågskarkraft AS -
Sum20 200