Personale

I Nordkraft var det 132 ansatte ved utgangen av 2018, fordelt på 130,7 årsverk. 

Nøkkeltall 31.12201820172016
Årsverk131126113
- herav lærlinger675
Kvinneandel20%22%23%

Likestilling og diskriminering

Nordkraft AS har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Ved utgangen av 2018 hadde ansatte i Nordkraft en gjennomsnittsalder på 44 år. Generasjonsvekslingen skjer i høy takt, og vi arbeider spesielt for en jevnere aldersfordeling. 20 prosent av konsernets medarbeidere var kvinner. Konsernledelsen besto av en kvinne og syv menn. Styret i Nordkraft AS besto av to kvinner og seks menn.

Konsernet arbeider planmessig på kort og lang sikt for å sikre rett kompetanse. Spesielt viktig er balansen mellom erfaring og nyervervet kompetanse, og at denne er i tråd med de utfordringer konsernet står overfor.

HMS

Arbeidsmiljø

Nordkraft skal ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette oppnås blant annet gjennom å skape en arbeidsplass preget av trivsel, medvirkning, tillit, ansvar, personlig og faglig utvikling, sosiale aktiviteter og en felles og positiv kultur. I dette arbeidet er konsernets verdigrunnlag åpen, initiativrik, klok – i lag sentralt.

Sykefravær

I 2018 var sykefraværet 5,1 prosent mot 5,5 prosent i 2017. Korttidsfraværet inntil 16 dager (legemeldt og egenmeldt) utgjorde 2,1 prosent (2017: 2,3 prosent), mens sykefraværet utover arbeidsgiverperioden var på 3,0 prosent (2017: 3,2 prosent). Målet er at sykefraværet ikke skal overstige 4,0 prosent. Nordkraft har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), og har tett oppfølging av medarbeidere i sykefravær der forebyggende tiltak er sentralt. Konsernets ansatte er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og inkluderes av konsernets helseforsikring. I tillegg jobber konsernet aktivt for å redusere sykefraværet, gjennom forskjellige tiltak med fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. 

NøkkeltallMål201820172016
Sykefravær4%5,1%5,5%4,1%
- herav korttidsfravær (1-16 dager)2,1%2,3%1,9%
- herav langtidsfravær (>16 dager)3,0%3,2%2,2%
Skadefrekvens (H1)nullvisjon5,05,0

Sikkerhet

Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte, og har som mål å skape et utviklende og inkluderende miljø. Alle ansatte skal komme uskadd hjem fra jobben sin i Nordkraft. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap av mennesker, miljø og anlegg. Strategien for å oppnå målsettingen om null alvorlige arbeidsrelaterte skader innebærer at riktige holdninger og en god sikkerhetskultur er forankret i alle ledd i organisasjonen. Sikkerhet har høyeste prioritet, og Nordkraft fokuserer både på forebygging av ulykker og personskader, samt har rutiner for oppfølging av uønskede hendelser. Retningslinjer og prinsipper er nedfelt i en egen HMS-policy.

Det er registrert to mindre alvorlige personskader på egne ansatte, og en av disse skadene medførte et fravær på en dag. Dette tilsvarer en skadefrekvens for konsernet på fem fraværsskader per million arbeidstimer (H1-verdi). En av de registrerte personskadene er uten fravær.

For å nå visjonen om null skader er rapportering av uønskede hendelser et spesielt viktig virkemiddel (brukes som innhenting av tidlige varselsignaler). Konsernet har en web-basert HMS-portal for registrering av uønskede hendelser. I 2018 ble det rapportert inn totalt 29 saker. Rapporteringen brukes i det forebyggende arbeidet og til økt fokus på læring av uønskede hendelser.

Ytre Miljø

Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkrafts samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effektiv ressursutnyttelse og god drift. Enkelte av Nordkrafts virksomheter er også underlagt strenge krav til ytre miljø gjennom lover og regler, samt gjennom betingelser knyttet til mottatte konsesjoner. Vannkraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsak gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av vannkraft, nettvirksomheten og vindkraft. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstrekning tatt hensyn til natur og miljø.

Det var i 2018 ingen hendelser med konsekvenser for det ytre miljø.