Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter er anvendt for finansielle eiendeler og forpliktelser i balansen:

Eiendeler per 31.12.2018
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgEiendeler til amortisert kostTotalt
Langsiktige fordringer--410410
Aksjer og andeler-30 690-30 690
Derivater9 761--9 761
Kundefordringer og andre fordringer--190 342190 342
Kontanter og kontantekvivalenter--102 164102 164
Sum finansielle eiendeler per 31.12.20189 76130 960292 917333 278

 

Eiendeler per 31.12.2017
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgEiendeler til amortisert kostTotalt
Langsiktige fordringer - - 444444
Aksjer og andeler - 27 924 - 27 924
Derivater9 671 - - 9 761
Kundefordringer og andre fordringer - - 193 248193 248
Kontanter og kontantekvivalenter - - 126 004126 004
Sum finansielle eiendeler per 31.12.20179 76127 924319 696357 380
 
 
Forpliktelser per 31.12.2018
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner980 000980 000
Derivater4 2264 226
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld283 885283 885
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.20184 2261 263 8851 268 111

 

Forpliktelser per 31.12.2017
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 060 0001 060 000
Derivater11 629 - 11 629
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - 356 686356 686
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.201711 6291 416 6861 428 315
 

Nordkraft sikrer deler av produksjonsvolumet for å redusere kraftprisrisiko. Kraftderivatene blir regnskapsført til virkelig verdi over resultatet.

Renteswapper har vært benyttet for å bytte fra flytende til fast rente. Per 31. desember 2018 foreligger ingen renteswapper. Den nominelle hovedstolen på utestående rentebytteavtaler per 31. desember 2017 var 310 millioner kroner. De flytende rentesatsene var NIBOR-basert.  

Nordkraft har i 2018 og 2017 inngått valutaterminkontrakter. Nominelt utestående per 31. desember 2018 er 143,4 millioner kroner (2017: 145,7 millioner kroner).

Terminkontraktene og renteswappene er regnskapsmessig behandlet til virkelig verdi over resultatet.