Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Per 31. desember 2016
Anskaffelseskost2 933 67189 590181 797437 13764 6043 706 798
Akkumulerte avskrivninger- 1 307 428-58 190-56 047-210 275-1 631 941
Akkumulerte nedskrivninger-38 426-38 426
Balanseført verdi 31. desember 20161 626 24331 400125 750226 86126 1782 036 432
Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Regnskapsåret 2017
Tilgang i året19882054 0967 62662 740
Oppkjøp12 27459 9697572 318
Avgang i året-52 341-835-101-53 277
Avgang akkumulerte avskrivninger1 057428581 543
Avskrivninger 2017-35 374-4 752-2 950-12 143-55 219
Nedskrivninger 20176 2266 226
Balanseført verdi 31. desember 20171 539 78338 515123 577328 78440 1052 070 763

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Per 31. desember 2017
Anskaffelseskost2 881 540100 644182 617550 26264 5813 779 647
Akkumulerte avskrivninger-1 341 757-62 129-59 040-221 478-1 684 405
Akkumulerte nedskrivninger-24 479-24 479
Balanseført verdi 31. desember 20171 539 78338 515123 577328 78440 1052 070 763

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Regnskapsåret 2018
Tilgang i året22 03389846 73811 71381 382
Overført fra prosjekter i utvikling4 035-4 035
Avgang i året-612-10 604-11 216
Avgang akkumulerte avskrivninger601601
Avskrivninger 2018-34 759-5 270-2 938-12 203-55 170
Nedskrivninger 2018
Balanseført verdi 31. desember 20181 527 05738 167120 639363 31937 1792 086 360

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Per 31. desember 2018
Anskaffelseskost2 903 573104 965182 617597 00044 9853 833 140
Akkumulerte avskrivninger-1 376 516-66 798-61 978-233 6810-1 738 973
Akkumulerte nedskrivninger-7 806-7 806
Balanseført verdi 31. desember 20181 527 05738 167120 639363 31937 1792 086 360
Avskrivningsprosent0 - 20%3,3-33,3%0 - 10%2,9 - 6,7%

 

Flere av Nordkrafts eiendeler har lang levetid. Dette gjelder både varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Verdsettelse og utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon som er beheftet med usikkerhet. Det er størst usikkerhet knyttet til verdien av de immaterielle eiendelene. Verdien av de immaterielle eiendelene er i hovedsak utledet fra egne verdsettinger, og er stort sett balanseført i forbindelse med konsernets oppkjøp av ny virksomhet. Summen av all merverdi knyttet til oppkjøpene, er å anse som markedsverdi (virkelig verdi) av de totale eiendelene, og fordelingen på ulike typer eiendeler er avledet av denne. Varige driftsmidler er balanseført til anskaffelseskost, og dersom de har begrenset utnyttbar levetid blir de systematisk avskrevet over levetiden. Utrangeringsverdi blir hensyntatt.

Balanseført verdi av evigvarende immaterielle eiendeler testes årlig for verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester umiddelbart, både for immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Dersom verdifallstestene tilsier at de balanseførte verdiene ikke lenger kan forsvares, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende enhetene identifiseres og neddiskonteres (gjenvinnbart beløp/bruksverdi). Tabellen nedenfor viser prognoseforutsetninger for de gjennomførte verdifallstester:

Diskonteringsrente før skattTerminalårVekst i terminalår
Produksjon6,5 %20242,5 %
Nett5,0 %20242,5 %
Øvrig6,5 %20242,5 %

De gjennomførte verdifalltestene baseres på budsjett for 2019, prognoser for de påfølgende tre årene og deretter framskrivninger av kontantstrømmene frem til terminalåret. Framtidige kontantstrømmer legger til grunn en rekke forutsetninger. Nivå på og utvikling i kraftprisen er sentral for lønnsomheten til Produksjon. Det er system forwardpris for kraft notert på Nasdaq OMX frem til 2027, deretter kraftanalytikeres prisprognoser som er benyttet i verdifalltestene. Det forutsettes normalproduksjon, basert på 10 års vannhistorikk. Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i konsernets kapitalkostnad, basert på et veid gjennomsnitt av avkastningskrav for egen- og fremmedkapital (wacc) for konsernet. De gjennomførte verdiberegningene for 2018 tilsier at det ikke foreligger behov for nedskrivninger av eiendeler. Gjenvinnbart beløp er betydelig høyere enn balanseført verdi, og en rimelig endring i forutsetningene benyttet i nedskrivningstesten ville heller ikke medført behov for nedskrivning.

Nordkraft har per 31. desember 2018 samlede fremtidige leieforpliktelser knyttet til bygg, transportmidler og inventar på 12,1 millioner kroner:

Leieforpliktelser
Tall i 1 000 NOKSum leieforpliktelser>202420232022202120202019
Bygg6 8193 422684684684684660
Transportmidler4 348652782877896896244
Inventar og annet utstyr902199327377
Samlede leieforpliktelser12 07065278287710951 223621

Leiekontraktene er operasjonelle og har varierende betalingsterminer, prisreguleringsklausuler og rett til forlengelse av leieforholdet. I 2018 ble det resultatført 0,9 millioner kroner for leie av transportmidler og inventar.