Tall i 1000 NOK Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Egenkapital til morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Total egenkapital
Egenkapital per. 31 desember 2016 175 242 404 020 296 299 875 562 78 674 954236
Årets resultat     113 887 113 887 6 503 120 390
Utvidet resultat     -10 709 -10 709 290 -10 419
Årets totalresultat     103 177 103 177 6 793 109 971
Transaksjoner med eierne            
Endring minoritetsinteresser     -616 -616 -265 -881
Utbetalt ordinært utbytte for 2016         -2 451 -2 451
Andre egenkapitalendringer     -753 -753   -753
Egenkapital pr 31. desember 2017 175 242 404 020 398 107 997 370 82 751 1 060 121
Årets resultat     94 423 94 423 5 093 99 517
Utvidet resultat     -17 978 -17 978 290 -17 687
Årets totalresultat     76 446 76 446 5 384 81 829
Transaksjoner med eierne            
Endring minoritetsinteresser     5 420 5 420 -4 547 873
Utbetalt ordinært utbytte for 2017     -45 000 -45 000 - -45 000
Egenkapital pr 31. desember 2018 175 242 404 020 434 973 1 014 236 83 588 1 097 823

Note 1 til 21 er en integrert del av konsernregnskapet