Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må selskapets ledelse utøve skjønn, foreta estimater og gjøre forutsetninger som påvirker poster i resultat, balanse og noter. Estimater og forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige. Estimater og forutsetninger vil kunne endres over tid og er gjenstand for løpende vurdering. Faktiske tall vil imidlertid kunne avvike fra regnskapsførte estimater. Resultateffekt av estimatavvik og endrede estimater og forutsetninger regnskapsføres i den perioden endringen oppstår eller periodiseres over de perioder som påvirkes av endringen. Estimater og antakelser/forutsetninger som har vesentlig betydning for konsernregnskapet er følgende:

Estimert verdifall på immaterielle og varige driftsmidler

Konsernet har betydelige balanseførte verdier i varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og investeringer i tilknyttede selskaper og i felleskontrollerte virksomheter. Disse eiendelene testes for nedskrivninger når det foreligger indikatorer på mulige verdifall, slik at det er risiko for at regnskapsført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Disse beregninger krever bruk av estimater, se note 11 og 12. Regnskapsførte verdier av evigvarende immaterielle eiendeler testes årlig for verdifall. Utfallet av en verdifallstest kan være at betydelige tap knyttet til balanseførte eiendeler må resultatføres.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid. Forventet brukstid estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger og justeres dersom det oppstår endringer i forventningene. Det tas hensyn til restverdi ved fastsettelse av avskrivningene og vurdering av restverdi er også gjenstand for estimater.

Utsatt skattefordel

Balanseføring av utsatt skattefordel innebærer bruk av skjønn, og foretas i den grad det er sannsynliggjort at fordelen vil bli utnyttet. Konsernet har utsatt skattefordel på fremførbar negativ grunnrenteinntekt som er nettoført mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel vedrørende grunnrenteinntekt til fremføring er balanseført med det beløp som forventes å komme til anvendelse innenfor en tidshorisont på ti år. Tidspunkt for når negativ grunnrenteinntekt kan komme til anvendelse estimeres på grunnlag av forventning om fremtidige inntekter.

Virkelig verdi på derivater og andre finansielle instrumenter

Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, for eksempel unoterte derivater, fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på balansedagen. For finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg og som ikke handles i aktive markeder, benytter konsernet en modell med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer som verdsettelsesmetode.

Pensjoner

Netto pensjonsforpliktelse fastsettes ved bruk av estimater og er utarbeidet av aktuar. Estimatene er basert på selskapets spesifikke forhold og det er lagt til grunn de anbefalte forutsetninger som fremgår av veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse om bruk av beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 «Ytelser til ansatte». Enhver endring i disse forutsetningene påvirker balanseført beløp på pensjonsforpliktelsen. Endringer i forutsetninger vil kunne ha stor betydning på pensjonsforpliktelsen og egenkapitalen. Note 19 viser konsernets anvendte forutsetninger. Endring i diskonteringsrente på 0,5 prosentpoeng medfører en endring på 5 % prosent i brutto pensjonsforpliktelse.