Beløp i 1 000 NOK 2018 2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skatt 167 094 68 317
Gevinst ved salg aksjer -18 563 -
Av- og nedskrivninger 3 568 3 623
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 948 294
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 258 -914
Endring i andre tidsavgrensningsposter -211 592 60 549
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -58 287 131 870
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Investeringer i varige driftsmidler -749 -
Salg av varige driftsmidler (salgssum) 272 50
Endring i andre investeringer -2 767 -2 985
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 244 50
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Kjøp/salg aksjer 91 504 -19 052
Mottat utbytte 20 507 -
Utbetalt utbytte -50 000 -
Nedbetaling av gjeld   -110 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 62 012 -129 052
Netto endring i likvider i året 481 -118
Kontanter og bankinnskudd per 01.01 1 172 1 290
Kontanter og bankinnskudd per 31.12 1 653 1 172