Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Styret ivaretar sitt tilsynsansvar gjennom kvartalsvise rapporteringer av økonomisk og finansiell status, samt styringsparametere knyttet til driften.

Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen.

På ordinær generalforsamling den 11. juni 2018 ble styremedlem Hugo Storø gjenvalgt og nestleder Anders Ericsson ble erstattet av Erik Brandsma, med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2020. Styret består av åtte personer, hvorav to kvinner.