Vår visjon er «i posisjon til å gripe mulighetene», og søkes oppnådd gjennom å fokusere på effektiv drift og en kapitalstruktur tilpasset virksomheten. Nordkraft har en stabil og solid virksomhetsbase med egeneide magasinkraftverk og drift og forvaltning av energinett. Gjennom operatørskap skapes nye inntekter uten at konsernet selv foretar investeringer.

I 2018 oppnådde vi høyere kraftpriser og kraftproduksjon enn året før. Produksjon eksklusiv krafthandel har tredoblet resultat før skatt sammenlignet med 2017. På den annen side har fremtidsprisene økt og gitt en negativ verdiendring på konsernets portefølje av kraftkontrakter. Forretningsområdene Nett og Prosjekt leverer stabile resultatbidrag.

Nordkraft ferdigstilte utbygging av Ånstadblåheia vindpark for Fortum høsten 2018, og forestår utbygging av Sørfjord vindpark for Fortum med forventet ferdigstillelse høsten 2019. Nordkraft er langsiktig operatør for det nye vindkraftverket, samt for Nygårdsfjellet vindpark som ble solgt til Fortum i 2017. Innen vannkraft har Nordkraft, i tillegg til sine syv egeneide kraftverk, drevet operatørskap av småkraftverk siden 2015. Totalt drifter Nordkraft 25 vannkraftverk.

Nettvirksomheten i Ballangen og Narvik er fra 1. januar 2018 slått sammen til ett nettområde. Et felles nett gir muligheten for effektivisert drift, og Nordkraft har blant annet iverksatt tiltak som én felles driftssentral og ett lokalt eltilsyn, samt samordning av IT-systemene.

Kraftinor, tidligere eid av Nordkraft og Lofotkraft, og SKS Kraftsalg ble fusjonert med virkning fra 1. januar 2018. Det fusjonerte selskapet, Polar Kraft AS, er en strategisk satsing innen strømsalg for eierne. Polar Kraft har en kundemasse på ca 60.000 kunder og har som mål å bli den største kraftleverandøren i Nord-Norge.

Nordkraft anser datasenter og annen kraftkrevende industri i Nord-Norge som en forretningsmulighet for å utnytte kraftoverskuddet i vårt prisområde. Rammevilkår i form av god tilgang på fornybar kraft til lave priser er sentrale betingelser for etablering av datasentre og annen kraftkrevende industri som vår region kan tilby. Nordkraft kan med sin kompetanse innen fornybar energi ta en aktiv rolle for å tilrettelegge for slik virksomhet, og dermed bidra til økt kraftetterspørsel i regionen.

Økonomiske restultater

Resultat før skatt har økt med 35,5 millioner kroner fra 2017. Nordkraft hadde i 2018 et resultat etter skatt på 99,5 millioner kroner, som er en nedgang på 20,9 millioner kroner fra 2017. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent (2017: 12,0 prosent). Driftsresultat før avskrivninger på 276,2 millioner kroner er økt med 29,2 millioner kroner fra 2017. 2018 har vært et år med god underliggende drift, høye kraftpriser og produksjonsvolum, men resultatet trekkes ned på grunn av tap på prissikringer og høy skattebelastning.

Konsernets driftsinntekter for 2018 var på 568,6 millioner kroner (2017: 497,2 millioner kroner). Gevinst ved salg av anleggsmidler utgjorde 5,3 millioner kroner (2017: 43,9 millioner kroner). Høyt produksjonsvolum og høye priser har bidratt til en omsetningsøkning på 55,7 millioner kroner. Operatørskapsinntekter er økt med 4,1 millioner kroner, og utbygging av fiber i Narvik har bidratt til at inntekter fra prosjektutvikling har økt med 30,7 millioner kroner.

Resultatet påvirkes av negativ verdiendring knyttet til kraftkontrakter med 46,4 millioner kroner (2017: +13,4 millioner kroner). Litt over halvparten av produksjonsvolumet i 2018 var sikret til en pris lavere enn spotpris. Realisert tap på prissikringer var på 69 millioner kroner. Nordkraft har ved utgangen av 2018 sikret 36 % av forventet 2019-volum til en sikringspris på 36,8 øre/kwh. Gjennomsnittlig forwardpris for Nordkrafts sikringsportefølje ved utgangen av 2018 var på 47,8 øre/kwh.

Netto finanskostnader på 24,3 millioner kroner (2017: 36,8 millioner kroner) inkluderer en negativ effekt knyttet til endringer i valutasikringskontrakter på 1,7 millioner kroner (2017: -11,8 millioner kroner). Det er foretatt netto nedbetaling av langsiktige lån med 80,0 millioner kroner og konsernet har ved utgangen av 2018 totalt 980 millioner kroner i rentebærende gjeld. Reduksjon i rentebærende gjeld kombinert med bedre resultater har ytterligere styrket konsernets finansielle betjeningsevne. Nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA var i 2018 3,2 mot 3,8 i 2017. Nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader forbedret seg fra 10,0 i 2017 til 12,0 i 2018.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Konsernets kontantstrøm fra driften ble 136,0 millioner kroner (2017: 215,0 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger var 276,2 millioner kroner (2017: 247,1 millioner kroner), som er 140,2 millioner kroner høyere enn kontantstrøm fra driften. Dette er hovedsakelig relatert til endring i arbeidskapital og andel resultat i tilknyttet selskap.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør -68,4 millioner (2017: 146,0 millioner kroner). Konsernet har solgt driftsmidler for 15,7 millioner kroner. Nyinvesteringer i varige driftsmidler utgjør 42,5 millioner kroner (2017: 37,3 millioner kroner), og reinvesteringer utgjør 39,1 millioner kroner (2017: 27,4 millioner kroner).

Konsernets netto rentebærende gjeld var 877,8 millioner kroner (2017: 934,0 millioner kroner), og egenkapitalandel var 38,0 prosent ved utgangen av 2018 (2017: 36,3 prosent). Nordkraft har en tilfredsstillende soliditet.