Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene benyttes på samme måte i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost-prinsippet med unntak av visse finansielle instrumenter og derivater som er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

Nye og endrede standarder og fortolkninger til eksisterende standarder tatt i bruk av konsernet

Konsernet har tatt i bruk følgende standarder i 2018

  • IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, introduserer en ny modell for innregning av inntekter fra kundekontrakter. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter. Konsernets inntekter består av kraftsalg, nettinntekter, operatørskapsinntekter, rådgivningsinntekter og entreprenørtjenester. Endringen konkretiserer inntektsføringstidspunktet, men har ikke medført effekt på konsernregnskapet.
  • IFRS 9 omhandler klassifisering, måling og fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, introduserer nye regler for sikringsbokføring og nedskrivning av finansielle eiendeler. Konsernet implementerer en ny beregningsmodell for å estimere tap på krav. Effekten av implementering er ubetydelig.

Øvrige endringer i IFRS-standarder gjeldende fra 2018 har ingen effekt for konsernregnskapet.

2.1 Konsolidering

Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Nordkraft AS og datterselskaper.

2.1.1 Datterselskaper

Et datterselskap er definert som et selskap der Nordkraft har kontroll. Kontroll oppnås ved at investor er utsatt for variabilitet i avkastning som følge av eierskap i eller avtaler inngått med selskapet. Nordkraft må ha evne til å påvirke avkastningen gjennom sin kontroll over selskapet. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt, måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Minoritetsinteresser i det oppkjøpte selskapet måles fra gang til gang, enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte selskapets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper.

Skjer oppkjøpet i flere trinn, verdsettes eierandel fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Dersom transaksjonsprisen (inkludert eventuelle minoritetsinteresser og virkelig verdi av tidligere eierandeler) overstiger virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i oppkjøpet, regnskapsføres dette som goodwill. Dersom transaksjonsprisen (inkludert eventuelle minoritetsinteresser og virkelig verdi av tidligere eierandeler) utgjør mindre enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som følge av et kjøp på gunstige vilkår, føres differansen som gevinst i resultatet.

Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst eller tap mellom konsernselskapene elimineres. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

2.1.2 Tilknyttet selskap (TS)

Tilknyttede selskaper er enheter hvor Nordkraft har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmerettene. Andeler i tilknyttede selskaper konsolideres etter egenkapitalmetoden og presenteres i resultatregnskapet som «Andel resultat i tilknyttet selskap» og i balansen som «Investeringer i tilknyttet selskap». 

2.2 Valuta

Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til alle konsoliderte selskaper og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen, mens balanseposter vurderes til balansedagens kurs.

2.3 Varige driftsmidler

Investeringer i produksjonsanlegg og andre varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene starter når eiendelene er ferdigstilt og kan tas i bruk. Anskaffelseskost for varige driftsmidler omfatter utgifter for å anskaffe eller utvikle eiendelen slik at den er klar for bruk. Direkte henførbare lånekostnader tillegges anskaffelseskost. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som reparasjoner og vedlikehold, resultatføres løpende, mens øvrige utgifter som øker fremtidig produksjonskapasitet balanseføres. Ved tidsbegrensede konsesjoner avsettes det for fjerningsforpliktelser.

Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives lineært over forventet brukstid, som er:

  • Kraftanlegg                            5 – 100 år
  • Nettanlegg                             30 – 50 år
  • Bygninger                              25 – 50 år
  • Driftsløsøre og inventar     5 år

Restverdi hensyntas ved beregning av årlige avskrivninger. Avskrivningstiden vil tilpasses konsesjonsperioden. Estimert brukstid og restverdi vurderes årlig.

2.4 Immaterielle eiendeler
 

2.4.1 Vannfallsrettigheter

Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskost. Vannfallsrettighetene er vurdert å være evigvarende og avskrives ikke.

2.4.2 Konsesjonskraftrettighet

Konsesjonskraft skal i utgangspunktet sikre kommunene elektrisk kraft til kostpris. Nordkraft har kjøpt Narvik kommune sine rettigheter til konsesjonskraft (128 GWh/år) frem til 31.12.2050, og har gjennom kjøpsavtalen en rett til å kjøpe kraft til kostpris fra tredjepart. Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregnet kontantstrøm i leieperioden. 

 

2.5 Verdifall på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Goodwill og evigvarende immaterielle eiendeler avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Ved vurdering av verdifall grupperes eiendelene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer, kalt kontantgenererende enheter. Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, unntatt goodwill.

2.6 Anleggsmidler holdt for salg

Anleggsmidler blir klassifisert som holdt for salg når balanseført beløp i hovedsak vil bli realisert ved en salgstransaksjon, og et salg er vurdert som svært sannsynlig. Måling skjer til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.

2.7 Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler og gjeld regnskapsføres når Nordkraft blir part i kontraktsmessige betingelser knyttet til instrumentet. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes første gang til virkelig verdi. Transaksjonskostnader legges til eller trekkes fra den finansielle eiendelen eller finansielle gjelden med mindre instrumentet føres til virkelig verdi over resultatet. Da resultatføres transaksjonskostnaden umiddelbart. Nordkraft klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier, basert på art av og formål med instrumentene: Gjeldsinstrumenter, derivater og egenkapitalinstrumenter. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse.

2.7.1    Kundefordringer

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket avsetning for tap estimert basert på historiske tapsrater.

2.7.2    Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid.

 

2.8 Beholdninger

Kostpris tilordnes beholdninger spesifikt der dette er mulig. Ved ombyttbare varer tilordnes kostpris ved bruk av FIFO-metoden (først inn – først ut).

2.8.1 Elsertifikater

Nordkraft mottar ikke elsertifikater gjennom egenprodusert kraft, men kjøper elsertifikater fra operatørdrevne kraftverk. Kjøpte elsertifikater er klassifisert som varelager/varekjøp og vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realiserbar verdi. Salg av elsertifikater inngår i andre driftsinntekter. I den grad beholdningen av elsertifikater dekker inn forpliktelsen til nettvirksomheten, måles forpliktelsen til bokført verdi av elsertifikatbeholdningen. Forpliktelse som ikke er dekket inn vurderes til virkelig verdi av elsertifikater på balansedagen.

2.8.2 Vannmagasinbeholdning

Magasinbeholdninger og endringer i denne er ikke balanse- og resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdning ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon. 

2.9 Lån

Lån regnskapsføres til virkelig verdi fratrukket transaksjonskostnader på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom utbetalt lånebeløp og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente. Kostnader knyttet til etablering av trekkrettigheter balanseføres i påvente av låneopptak dersom det er sannsynlig at lån blir trukket opp. Kostnadene føres senere til fradrag på lånet ved opptrekk. Dersom det ikke anses sannsynlig at hele eller deler av trekkrettigheten blir trukket opp balanseføres honoraret som forskuddsbetalte likviditetstjenester og kostnadsføres over perioden rettigheten gjelder for.

2.10 Skatt

Konsernets kraftproduksjonsvirksomhet er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Konsernets skattekostnad omfatter i tillegg til ordinær resultatskatt også naturressursskatt og grunnrenteskatt.

Resultatskatt

Resultatskatt blir beregnet etter ordinære skatteregler, slik at anvendt skattesats er den til enhver tid vedtatte. Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel blir balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. Skatt på poster ført mot utvidet resultat er også ført mot utvidet resultat, og skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.

Grunnrenteskatt

Grunnrenteskatt er overskuddsavhengig og utgjør 35,7 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk, samt at negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot senere positiv grunnrenteinntekt inkludert rente. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kWh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres. Ikke utlignet naturressursskatt klassifiseres som en rentebærende fordring.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultatføres som en driftskostnad.

2.11 Pensjoner

Nordkraft dekker i hovedsak sine pensjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Konsernet har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013.

Ytelsesplan

En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetalingen en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Kravet til full pensjonsopptjening er mellom 30 og 40 år. Ansatte som ikke har full opptjening får sin pensjon redusert forholdsmessig. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene redusert for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Nåverdien av de fremtidige ytelser i pensjonsordningene opptjent på balansedagen beregnes ved bruk av påløpte ytelsers metode.

Positive og negative estimatavvik som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata føres mot egenkapitalen via utvidet resultat.

Netto pensjonsmidler for overfinansierte ordninger er balanseført til virkelig verdi, og klassifisert som langsiktig eiendel. Netto pensjonsforpliktelser for underfinansierte ordninger, og ikke fondsbaserte ordninger som dekkes over drift, er klassifisert som langsiktig gjeld.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på pensjonsmidlene.

Innskuddsplan

En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en forvalter. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller.

2.12 Avsetninger

Nordkraft regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en plikt som følge av tidligere hendelser, og det er mer enn 50 % sannsynlighet for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Ved lavere sannsynlighet opplyses det om forholdene i notene til regnskapet med mindre sannsynligheten for utbetaling er svært lav. Avsetninger innregnes med det beløp som er uttrykk for beste estimat av de utgifter som kreves for å gjøre opp den eksisterende forpliktelsen på balansedagen.

2.13 Inntektsføring

Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.

2.13.1 Salg av kraft

Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Kraftsalgsinntektene resultatføres når energien er levert til kraftbørsen. Realiserte inntekter og urealiserte gevinster og tap knyttet til finansiell krafthandel presenteres som kraftsalg.

2.13.2 Nettleie

Inntekter for nettleie tilsvarer årets leverte volum avregnet til fastsatt tariff for leveringsåret. Nettvirksomheten er underlagt inntektsrammeregulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE fastsetter hvert år en maksimal inntektsramme for den enkelte netteier. Nettleieinntektene kan avvike fra det inntektsnivået som tillates av NVE. Inntekter innregnet i resultatregnskapet tilsvarer de faktiske tariffinntektene gjennom året. Forskjellen mellom inntektsrammen og faktiske tariffinntekter utgjør mer- eller mindreinntekt og balanseføres ikke.

2.13.3 Operatørskapsinntekter

Nordraft leverer tjenester knyttet til daglig drift og vedlikehold av kraftverk for kunder. Pris for tjenestene er variable og avhengig av produksjon, og er i samsvar med tidspunktet hvor kunden mottar fordelene ved tjenesteleveransene. Inntektsføring foretas på faktureringstidspunkt.

2.13.4 Energirådgivning

Konsernet selger energirådgivningstjenester. Inntektsføring skjer over tid ved levering av timer og transaksjonspris ligger til grunn for inntektsføring.

2.13.5 Nettrelatert arbeid

Nordkraft utfører bygging og tilrettelegging av infrastruktur som forbinder kunden med elektrisitetsnettet. Kostnadene knyttet til arbeidet belastes kunden som ber om endringer i nettet etter kontrollforskriften § 1-4, og faktureres basert på medgått tid. Inntektsføring skjer ved ferdigstillelse.

2.13.6 Kraftverksutbygging

Konsernet selger tjenester knyttet utvikling/utbygging av kraftverk. Inntektsføring ved salg av tjenester skjer basert på fremdrift, som er sammenfallende med utførte timer. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

2.14 Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

2.15 Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse

Flere nye standarder, endringer i standardene og fortolkninger er pliktige for fremtidige årsregnskap. Blant de som konsernet har valgt å ikke tidlig anvende, er de vesentligste opplyst om nedenfor.

  • IFRS 16 Leieavtaler angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og noteopplysninger for leieavtaler. Standarden krever at leietaker balansefører eiendeler og gjeld for de fleste leieavtaler. Standarden inkluderer to unntak fra kravet om balanseføring: leie av eiendeler med lav verdi og kortsiktige leieavtaler med leieperiode på 12 måneder eller mindre. Standarden trer i kraft fra 1. januar 2019 og vil medføre innregning av eiendeler på 9,3 millioner kroner og forpliktelser på 8,9 millioner kroner. 
  • IAS 19 Ytelser til ansatte klargjør den regnskapsmessige behandlingen av endringer i pensjonsordningen. Endringen forventes ikke å ha vesentlige effekter. 
  • IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger klargjør den regnskapsmessige behandlingen av virksomhetssammenslutning. Endringen forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernregnskapet.