2018
Tall i 1000 NOKLån 01.01.2018Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2017Påløpte renterAvdrag 2019Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS70 000--70 000408-27.03.2019
Nordkraft Magasin AS750 000--750 0003 448-27.03.2022
Nordkraft Magasin AS100 000100 000----
Nordkraft Nett AS140 000-20 000160 0001 102-27.03.2022
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 060 000100 00020 000980 0004 958-

Konsernet refinansierte sine langsiktige lån 27. mars 2017. Låneavtalen er inngått med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik i fellesskap.

2017
Tall i 1000 NOKLån 01.01.2017Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2017Påløpte renterAvdrag 2018Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS 180 000 110 000 - 70 000348-27.03.2019
Nordkraft Magasin AS1 100 000350 000 - 750 0002 958-27.03.2022
Nordkraft Magasin AS--100 000100 000497-27.03.2019
Nordkraft Nett AS 140 000 - - 140 000 832 - 27.03.2022
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 420 000460 000100 0001 060 0004 635-

Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.

Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.

Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 28 % i konsernet og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader må være på minimum 1,75. Per 31. desember 2018 hadde konsernet en egenkapitalandel på 38 % og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader var 12,0.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Produksjonsanlegg1 527 0571 539 783
Nettanlegg363 319328 784
Øvrige anleggsmidler195 984202 197
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp41 03011 974
Sum bokført verdi pr. 31.122 127 3902 082 737
Pantstillelser
Bankkonti11 97411 974
Pantelån980 0001 060 000
Sum pantstillelser991 9741 071 974